Poczta Polska

Poczta Polska Spółka Akcyjna
Ilustracja
Państwo  Polska
Siedziba Warszawa
Adres ul. Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa[1]
Data założenia 18 października 1558
Forma prawna spółka akcyjna
Prezes Przemysław Sypniewski[2]
Przewodniczący Rady Nadzorczej Magdalena Tarczewska-Szymańska[3]
Udziałowcy Skarb Państwa
Nr KRS 0000334972
Dane finansowe
Przychody 6509 mln zł – przychody Grupy Poczty Polskiej
Kapitał zakładowy 774 140 000 zł
Położenie na mapie Warszawy
Mapa lokalizacyjna Warszawy
Poczta Polska Spółka Akcyjna
Poczta Polska Spółka Akcyjna
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Poczta Polska Spółka Akcyjna
Poczta Polska Spółka Akcyjna
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa lokalizacyjna województwa mazowieckiego
Poczta Polska Spółka Akcyjna
Poczta Polska Spółka Akcyjna
Ziemia52°10′50,6″N 21°00′20,0″E/52,180722 21,005556
Strona internetowa
Siedziba spółki przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8 w Warszawie
Pieczęć prefektury poczt z okresu Rzeczypospolitej Obojga Narodów za czasów Augusta III Sasa.

Poczta Polska S.A.jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, zajmująca się świadczeniem usług pocztowych (listy i paczki), bankowo-ubezpieczeniowych – poprzez spółki z Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej (Bank Pocztowy i Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych) oraz usług logistycznych. Spółka rozwija także obszar usług cyfrowych (neoznaczek, neolist, neokartka) realizowanych poprzez platformę internetową – Envelo.

W 2009 r. Poczta Polska stała się jednoosobową spółką akcyjną Skarbu Państwa o nazwie Poczta Polska S.A., co stanowi efekt komercjalizacji przedsiębiorstwa[4]. Założycielem i jedynym akcjonariuszem Spółki jest Skarb Państwa reprezentowany obecnie przez Prezesa Rady Ministrów. Wcześniej Skarb Państwa reprezentowany był przez ministra właściwego do spraw łączności:

Obowiązki ustawowe

Poczta Polska pełni funkcję operatora wyznaczonego, tj. operatora zobowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych, które dla wspólnego dobra świadczone są w sposób jednolity i po przystępnych cenach. Poczta ma obowiązek na terenie całego kraju 5 dni w tygodniu świadczyć usługi polegające na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu:

 • przesyłek listowych, w tym poleconych i z zadeklarowaną wartością do 2 kg,
 • paczek pocztowych, w tym z zadeklarowaną wartością, do 10 kg (paczki nadesłane z zagranicy mogą mieć masę do 20 kg),
 • przesyłek dla ociemniałych do 7 kg.

Dodatkowo musi umożliwić nadawcy, na jego życzenie, uzyskanie dokumentu potwierdzającego odbiór przesyłki rejestrowanej.

Historia

Przedwojenny kurier pocztowy na motocyklu Sokół 1000
Lata 30. Pracownicy Poczty Polskiej przed Urzędem Pocztowo-Telegraficznym w Podhajcach
Wóz pocztowy z przełomu XIX i XX wieku odziedziczony po zaborcach
Samochód pancerny ADGZ w ataku na urząd Poczty Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku w 1939 roku
Tablice – oznaczenia przedwojennej Poczty Polskiej, oraz rower polskiego listonosza
Skrzynka pocztowa podczas niemieckiej okupacji w Poznaniu
Osobny artykuł: Podwoda.

Początki funkcjonowania zorganizowanych usług pocztowych na terenie Polski związane są z tworzeniem się ośrodków władzy książęcej oraz królewskiej. Piastowscy władcy wysyłali oraz otrzymywali informacje dzięki systemowi posług komunikacyjnych zwanych podwodami[5]. Zobowiązywało ono lokalnych przedstawicieli władzy do utrzymywania specjalnych pomieszczeń oraz dostarczanie koni dla przewożących informacje posłańców. Wprowadzenie prawa podwodów w średniowiecznej Polsce przypisuje się Bolesławowi Chrobremu[6], który utworzył rozbudowaną sieć komunikacyjną niezbędną do funkcjonowania administracji państwowej. Być może system ten wywodził się z wcześniejszych praw zwyczajowych, jednak pierwsze zapisane informacje na temat występowania tego prawa na ziemiach polskich znajdują się w łacińskich dokumentach wystawianych przez władców polskich oraz zawarte zostały w powstałym na przełomie XIII i XIV wieku „Najstarszym Zwodzie Prawa Polskiego” zwanego również „Księgą elbląską”. Regulowała ona zasady przesyłania korespondencji pomiędzy władcami, obsługi poselstwa przez wsie, przewozu rzeczy oraz odpowiedzialności za powierzone mienie[5].

Do rozwoju i upowszechnienia się w Polsce organizacji pocztowej przyczynił się rozwój handlu oraz poczta kupiecka, która swoją genezę wywodziła z potrzeby komunikowania się kupców w sprawach handlowych. Kupcy ci pochodzili z Niemiec, a później także z Włoch, z tymi zatem krajami utrzymywano najbardziej ożywione kontakty. W XIV i XV w. Kraków kontaktował się z niemieckimi miastami za pośrednictwem posłańców, wynagradzanych przez kupieckie konfraternie. Najlepiej urządzoną tego rodzaju pocztę kupiecką posiadali Fukierowie, którzy pod koniec XV w. założyli swoje faktorie w Krakowie. Pierwotnie służyły one do handlu miedzią, z czasem jednak zaczęły załatwiać również operacje finansowe. Poczta Fukierów wykorzystywana była początkowo jedynie do podtrzymywania łączności między tymi faktoriami a biurem centralnym w Augsburgu. W późniejszych latach z usług tej poczty korzystał król Zygmunt I Stary, królowa Bona i podkanclerzy Piotr Tomicki. Drugą – obok fukierowskiej – poważną pocztą kupiecką była poczta Seweryna Bonera. Dom bankowy Bonera utrzymywał stałych agentów, którzy pośredniczyli w przesyłaniu korespondencji osób prywatnych. Seweryn Boner w porozumieniu z pocztą rodziny Thurn-Taxis usiłował zaprowadzić w Krakowie pocztę regularną, co udało się mu na małą skalę, ale po jego śmierci przedsiębiorstwo to upadło. Do powstania stałej polskiej poczty przyczyniła się śmierć królowej Bony w 1557 r., gdyż król Zygmunt II August w celu wyegzekwowania spadku musiał utrzymywać stałą i regularną korespondencję z Włochami.

Dnia 18 października 1558 r. monarcha udzielił przywileju na urządzenie i kierowanie pocztą Włochowi Prosperowi Prowanie. Z poczty tej, kursującej z Krakowa do Wenecji, mogły również korzystać osoby prywatne, mimo że koszty jej utrzymania ponosił król. Prowana szybko jednak wszedł w konflikt z rodziną Thurn-Taxis, która kontrolowała połączenia pocztowe w Austrii, na Węgrzech i we Włoszech. Doprowadziło to do cofnięcia po czterech latach nadanego Prowanie przywileju. Dnia 11 lipca 1562 r. król zawarł nowy układ z Krzysztofem Taxisem, dyrektorem naczelnym poczty cesarskiej w Wiedniu, na mocy którego objął on wszystkie poczty w Polsce, tworząc jednolitą instytucję pod nazwą Poczta Polska, czyli Królewska. W jej skład wchodziła poczta włoska (Kraków-Wiedeń-Wenecja) i poczta litewska (Kraków-Warszawa-Wilno). Posłaniec pocztowy wyjeżdżał z Krakowa w każdą niedzielę rano, do Wiednia przybywał w środę, a następnie wyjeżdżał do Wenecji, gdzie przybywał po siedmiu dniach podróży. Na Litwę kurier udawał się w środę każdego tygodnia, by po tygodniowej jeździe pojawić się w Wilnie. Tak więc list z Krakowa do Wenecji „szedł” 10 dni, a z Krakowa do Wilna dni 7. Opłata pocztowa wynosiła 3 grosze od 1 łuta wagi przesyłki prywatnej. Przesyłki króla i dworu były zwolnione od opłaty, ale monarcha wypłacał roczną subwencję na rzecz poczty w wysokości 1500 talarów (1200 na pocztę włoską, 300 na litewską). Kwotę tę pobierano w czterech ratach z cła krakowskiego. Cały dochód z poczty otrzymywał jej dyrektor, który w zamian musiał troszczyć się o jej utrzymanie i zaopatrzenie. Chociaż poczta polska pod zarządem nowego dyrektora zyskała rozległe i dobre połączenia zagraniczne, to jednak w wyniku rozmaitych intryg już po dwóch latach umowa z Taxisem została rozwiązana. Nowym dyrektorem poczty został Włoch Piotr Maffon, mieszczanin krakowski, który 9 stycznia 1564 roku otrzymał odpowiedni przywilej na prowadzenie poczty w okresie pięciu lat. W okresie tym zaznaczył się wyraźny regres tej instytucji, m.in. zabrakło stałego połączenia z Wenecją. W związku z tym, kontrakt z Maffonem został rozwiązany przed terminem, a o kierownictwo poczty zaczął ubiegać się Sebastian Montelupi, jeden z najbogatszych mieszczan krakowskich. Stosowny przywilej otrzymał on 18 listopada 1568, ale zarząd poczty objął dopiero na mocy poszerzonego przywileju z dn. 22 czerwca 1569 roku. Z chwilą objęcia poczty zwanej „królewską” przez Sebastiana Montelupiego, zakończył się jej początkowy okres rozwoju. Królewska poczta Montelupiego zobowiązana była dostarczać królowi przesyłki co tydzień, gdy władca przebywał w dowolnym miejscu w Koronie lub co trzy tygodnie, gdy przebywał na Litwie. Trasa do Wenecji obsługiwana była co 15 dni, a do Wilna co 17 dni. Za swoje usługi Montelupi otrzymywał rocznie 1300 talarów oraz korzystał z opłat za prywatne przesyłki. Do jego dyspozycji stały też podwody królewskie. Siedzibą poczty była Kamienica Montelupich w Krakowie przy Rynku Głównym nr 7[7][8].

Podczas II wojny światowej, rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie wznowił 15 grudnia 1941 roku działalność Poczty Polskiej, w oparciu o agencje pocztowe utworzone na okrętach Marynarki Wojennej, stanowiących suwerenne terytorium polskie, a od kwietnia 1942 także na statkach Polskiej Marynarki Handlowej[9]. Zgodnie z przepisami Międzynarodowej Konwencji Pocztowej, korespondencja przyjmowana była na statkach tylko na pełnym morzu, a na okrętach na morzu lub w porcie, po czym dalej była ekspediowana do adresatów za pośrednictwem innych poczt. Wyłączony był obrót pocztowy z krajami nieprzyjacielskimi i okupowanymi. Nie było możliwe nadawanie listów przez Pocztę Polską na terytorium Wielkiej Brytanii, lecz kilka razy do roku (m.in. przed świętami) umożliwiono polskim żołnierzom przesyłanie listów na okręty, na których były one opatrywane znaczkami pocztowymi i nadawane dalej[9]. W latach 1941–1944 miały miejsce cztery emisje polskich znaczków pocztowych. W związku z cofnięciem uznania polskiemu rządowi na emigracji, znaczki utraciły moc obiegową 11 lipca 1945 roku[9].

Wydarzenia

Współczesna skrzynka pocztowa
 • 18 października 1558 – utworzenie Poczty Królewskiej, jako sformalizowanej instytucji publicznej, przez Zygmunta Augusta, który „ustanowił stałe połączenie pocztowe między Krakowem a Wenecją przez Wiedeń, za pomocą poczty, czyli koni rozstawnych”. 18 października jest oficjalnym świętem Poczty Polskiej.
 • 1 marca 1848 - Decyzją Poczt Królestwa Polskiego rozpoczęto przewóz poczty koleją, pierwszy transport odbył się na trasie z Warszawy do Częstochowy.
 • 7 lutego 1919 - Dekret o tymczasowych przepisach pocztowych uznaje usługi pocztowe, telegraficzne i telefoniczne za własność państwa[10]
 • 1928 rok – powstało przedsiębiorstwo państwowe „Polska Poczta, Telegraf i Telefon
 • 1 września 1939 – obrona Poczty Polskiej w Gdańsku i udział funkcjonariuszy Poczty Polskiej w kampanii wrześniowej na terytorium całego kraju.
 • 11 października 1941 - Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej o tymczasowym przekazaniu Ministrowi Skarbu praw i obowiązków dotyczących Państwowego Zarządu Poczt i Telegrafów oraz przedsiębiorstwa „Polska Poczta, Telegraf i Telefon”[11]
 • 15 grudnia 1941 – wznowienie działalności Poczty Polskiej w oparciu o agencje pocztowe na okrętach Marynarki Wojennej[9]
 • 1944 rok – uruchomiono okręg pocztowy w Lublinie, co uznaje się za początek współczesnej Poczty Polskiej.
 • 1985 rok – państwowe przedsiębiorstwo „Polska Poczta, Telegraf i Telefon” zostaje przekształcone w państwową jednostkę organizacyjną „Polska Poczta, Telegraf i Telefon”[12]
 • 1991 rok – państwowa jednostka organizacyjna „Polska Poczta, Telegraf i Telefon” zostaje przekształcona w państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej „Poczta Polska” i Telekomunikację Polską Spółkę Akcyjną[13]
 • 1 stycznia 2006 roku – Poczta Polska wprowadziła usługę przesyłka pobraniowa, rezygnując tym samym z powiązania usługi pobrania z innymi usługami (przesyłka listowa, paczka pocztowa).
 • 1 września 2009 roku – państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej „Poczta Polska” zostaje przekształcone w Spółkę Akcyjną Poczta Polska[14]
 • 1 stycznia 2010 – Poczta wprowadza usługę „E-PRZESYŁKA”
 • czerwiec 2011 - Poczta Polska rezygnuje z transportu przesyłek pocztowych kolejowymi wagonami pocztowymi. Poczta Polska posiadała własny tabor, wagony pocztowe kursujące w składach pociągów osobowych i pośpiesznych kursujących na sieci Polskich Kolei Państwowych.
 • 1 stycznia 2012 roku – Wprowadzenie nowej struktury organizacyjnej – 62 oddziały rejonowe zostały przekształcone w 17 Regionów Sieci
 • styczeń 2012 – Poczta wprowadza usługę „Przesyłka Gabarytowa”
 • styczeń 2012 – Poczta wprowadza usługę „Przesyłka Biznesowa”
 • styczeń 2013 – Poczta Polska prezentuje nową identyfikację wizualną, uruchomiona zostaje pierwsza placówka pocztowa nowego typu, startuje też nowa strona internetowa Poczty.
 • luty 2013 – usługi kurierskie Poczty Polskiej notują najlepsze w historii wyniki sprzedaży[15]
 • kwiecień 2013 – Flaga Rzeczypospolitej na znaczku Poczty Polskiej[16]
 • 21 maja 2013 – Rada Nadzorcza Poczty Polskiej S.A. powołała Zarząd Poczty Polskiej II kadencji[17]
 • 19 września 2013 – Poczta Polska wprowadza elektroniczne awizo[18]
 • 29 października 2013 – Poczta Polska wprowadza e-usługi pocztowe: neoznaczek, neolist i neokartkę[19]
 • styczeń 2014 – Poczta Polska wprowadza Paczkę Korzyści – internetową platformę sprzedaży przedpłaconych usług paczkowych
 • kwiecień 2014 – Poczta Polska i Poczta Watykańska wprowadzają do emisji wspólny znaczek z okazji kanonizacji papieży Jana Pawła II oraz Jana XXIII[20].
 • maj 2014 – Na platformie Envelo działają: Neofaktura i Neorachunek, umożliwiające prowadzenie rozliczeń firmy czy rachunków gospodarstwa domowego w jednym miejscu w sieci
 • czerwiec 2014 – Poczta Polska uruchamia platformę https://ecommerce.poczta-polska.pl/ – miejsce kompleksowego wsparcia dla klientów prowadzących biznes w internecie
 • listopad 2014 – w warszawskiej sortowni listów i paczek oraz w kilku innych pocztowych sortowniach w Polsce zainstalowano nowoczesne maszyny do sortowania listów
 • styczeń 2015 – klienci mogą już skorzystać z Neolistu rejestrowanego z platformy Envelo – honorowanego w taki sam sposób jak tradycyjny list polecony

Muzea

Funkcjonują następujące pocztowe placówki muzealne:

Zarząd

Członkami Zarządu Poczty Polskiej są[21]:

 • Przemysław Sypniewski – prezes
 • Tomasz Janka - członek zarządu
 • Tomasz Cicirko - członek zarządu
 • Grzegorz Kurdziel – członek zarządu
 • Paweł Przychodzeń – członek zarządu
 • Andrzej Bodziony– członek zarządu

Usługi

Listonosz na jednym z blokowisk w 60-tysięcznym Tomaszowie Mazowieckim
Niebieska skrzynka rozdzielcza dostępna dla listonoszy Poczty Polskiej

Funkcjonowanie Poczty Polskiej na rynku pocztowym

Listonosz odbierajacy przesyłki z niebieskej skrzynki rozdzielczej
Miejski samochód pocztowy Poczty Polskiej
Samochód o zasięgu powiatowym Poczty Polskiej
Samochód do przewozów regionalnych Poczty Polskiej
Samochód do przewozów dalekobieżnych Poczty Polskiej
Bankowóz Poczty Polskiej

W 2009 roku Poczta Polska miała 190 mln zł straty, w 2008 – 215 mln zł[22]. Według zarządu Poczty Polskiej upowszechnienie faktur elektronicznych może przynieść Poczcie straty rzędu 170–200 mln złotych[23]. We wrześniu 2010 r. Poczta Polska wspólnie z Ministerstwem Sprawiedliwości, jednym z jej najważniejszych klientów, rozpoczęła pilotaż polegający na elektronicznym potwierdzaniu odbioru przesyłek poleconych[24]

Obecnie Poczta Polska konsekwentnie wdraża zmiany, dzięki którym nawet przy negatywnych trendach na tradycyjnym rynku pocztowym, poprawiła się większość parametrów finansowych. Udało się to mimo mniejszych niż w 2010 roku przychodów. Wynik brutto Poczty Polskiej w 2011 roku wzrósł o 154% w porównaniu do roku 2010 i sięgnął 159 mln zł. Rentowność obrotu brutto Poczty Polskiej w 2011 roku wyniosła 2,5 proc. Oznacza to wzrost o 1,5 punktu procentowego w porównaniu do roku 2010. W 2009 roku wskaźnik ten był ujemny i wyniósł (-) 2,3 proc.[25]

W 2012 roku kontrola NIK wykazała, że organizacja pracy placówek pocztowych nie jest dostosowana do potrzeb konsumentów jej usług. Poczta w niewystarczającym stopniu wdrażała strategiczny program restrukturyzacji, na którego zakup wydała łącznie 8 mln zł, a efekty wdrożenia nie były weryfikowane – zarząd w całości polegał na zapewnieniach raportowych z regionalnych oddziałów, przez co wiele reform miało charakter iluzoryczny. Poczta wydała także 13 mln zł na system informatyczny, który nie działał[26][27].

NIK podkreśliła jednak, że od 2010 r. Spółka podjęła działania restrukturyzacyjne, które pozwoliły jej na wypracowanie zysku za 2011 r. w wysokości 105,8 mln zł. W lipcu 2011 r. powołano nowy Zarząd, którego głównym zadaniem jest rozwój firmy i realizacja kluczowych inicjatyw restrukturyzacyjnych. Poczta Polska planuje przeprowadzenie zmiany wizerunku i organizacji pracy swoich placówek, tak by do 2015 r. stały się miejscami przyjaznymi dla klientów, oferującymi bezproblemową sprzedaż usług pocztowych i finansowych. Nowy Zarząd Spółki kładzie nacisk na rozwój usług paczkowo-kurierskich oraz oferty tzw. e-usług, łączących tradycyjne sposoby komunikacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Wynik brutto Grupy Kapitałowej w 2012 roku wyniósł 163 mln zł, natomiast w ujęciu porównywalnym, które uwzględnia wzrost składki rentowej ZUS o 2 p.p. zbliżył się do 230 mln zł, co oznacza wzrost o 7% względem 2011 roku. Wskaźnik ROE netto Grupy Kapitałowej osiągnął 8,8% i jest o blisko 100% wyższy od wyniku z 2010 roku. Równocześnie Poczta Polska obniża koszty – w odniesieniu do roku ubiegłego nastąpiła redukcja kosztów o ponad 170 mln zł. W 2012 roku łączne inwestycje rozwojowe oraz pracownicze w Poczcie Polskiej wyniosły ponad 150 mln zł[28]. Więcej informacji w raporcie rocznym Spółki za 2012 rok [1].

Poczta Polska do 2017 roku chce przeznaczyć ponad 1,3 mld zł[29] na sfinansowanie planu inwestycyjnego, w tym inwestycje kapitałowe w strategicznych obszarach. Nakłady inwestycyjne będą finansowane do 85% ze środków własnych. Spółka stawia na rozwój rynku paczkowego, nowoczesnych usług bankowo-ubezpieczeniowych, logistyki, a także komunikacji cyfrowej. Po 9 miesiącach 2013 r. wolumeny usług Poczty Polskiej na rynku paczkowym są wyższe o 12 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2012 roku, w tym wolumeny krajowych przesyłek kurierskich były wyższe o prawie 60 proc., niż rok wcześniej.

W październiku 2013 roku Poczta Polska uruchomiła narzędzie, dzięki któremu klienci mogą w Internecie kupić i wydrukować znaczki pocztowe, wysłać listy lub kartki, które w papierowej formie dostarczy listonosz. Jest to możliwe dzięki platformie internetowej działającej pod marką Envelo. To rozwiązanie, które pozwala na korzystanie z usług pocztowych w każdym miejscu i o każdej porze. To element budowy poczty 3.0. Za wdrożenie odpowiedzialna jest spółka Poczta Polska Usługi Cyfrowe.

W 2013 roku Grupa Poczty Polskiej poprawiła wyniki finansowe (w ujęciu porównywalnym, przy wyłączeniu inwestycji rozwojowych w kapitał ludzki), mimo niższych o 3,4% przychodów, które przekroczyły 6,5 mld zł. Grupa rekompensowała spadek przychodów redukcją kosztów, które w 2013 roku spadły o 4% do poziomu 6,3 mld. W ujęciu księgowym spadek ten wyniósł 2,5% i osiągnął poziom 6,4 mld zł. Porównywalny wynik brutto Grupy Poczty Polskiej wyniósł w 2013 roku blisko 200 mln zł, przy niecałych 160 mln zł rok wcześniej. Księgowy wynik brutto Grupy Poczty Polskiej wyniósł w 2013 roku 94 mln zł.

W 2013 r. Poczta Polska przeznaczyła 250 mln zł na inwestycje rozwojowe (w stosunku do 190 mln w latach 2011–2012), czyli na unowocześnienie logistyki (rozwój floty samochodowej) i sieci sprzedaży, a także na informatyzację i inwestycje kapitałowe. W kolejnych latach Poczta Polska planuje dalszy wzrost inwestycji. Udało się także obniżyć o ponad 160 mln zł koszty działalności Grupy Poczty Polskiej. Inwestycje w kapitał ludzki wyniosły w 2013 r. 217 mln zł, czyli o ponad 100 mln zł więcej niż w 2012 r. 2013 rok pomimo negatywnych trendów rynkowych był czwartym z rzędu, w którym Poczta Polska odnotowała dodatni wynik finansowy.

Konkurencja

Poczta Polska od kilku lat systematycznie traci monopol na kolejne rodzaje przesyłek. Do końca 2012 roku korzystała z ustawowego przywileju posiadania obszaru zastrzeżonego, który dawał jej uprawnienia do wyłącznego wykonywania usług przyjmowania i doręczania przesyłek o masie do 50 g. Jednocześnie do 24 sierpnia 2008 roku właściciele i administratorzy budynków mieli obowiązek wymienić oddawcze skrzynki, będące własnością Poczty Polskiej, na skrzynki europejskie dostępne dla wszystkich operatorów pocztowych.

W 2012 roku ukończone zostały prace nad nowelizacją ustawy Prawo pocztowe, która pomimo likwidacji monopolu formalnego utrzymała jednak monopol faktyczny np. w przesyłkach urzędowych[30]. Stan ten ulega jednak zmianie z uwagi np. na przejęcie przez InPost części korespondencji sądowej[31].

Przypisy

 1. Poczta Polska. poczta-polska.pl. [dostęp 2015-10-18].
 2. Zarząd Poczty Polskiej. W: Poczta Polska [on-line]. poczta-polska.pl. [dostęp 2016-04-28].
 3. Strona www – Poczta Polska dostęp 04.06.2019.
 4. Poczta Polska spółką akcyjną. wprost.pl. [dostęp 2016-02-28].
 5. a b Franciszek Ksawery Giżycki: Wiadomość o stanie handlu i przemysłu w Polszcze, w wiekach dawniejszych rozdz. Zaprowadzenie poczty w Polszcze. Stanisławów: Jan Paweł Piller, 1846, s. 164.
 6. Historia Poczty w Polsce na stronach Poczty Polskiej.
 7. MŻK (Marek Żukow-Karczewski), Początki poczty w dawnym Krakowie, „Echo Krakowa” magazyn „Czas przeszły i przyszły”, 16 VIII 1989 r., nr 158 (12967).
 8. Marek Żukow-Karczewski, Dawna poczta na cenzurowanym, „Echo Krakowa” magazyn „Czas przeszły i przyszły”, 12 IX 1990 r., nr 177 (13238).
 9. a b c d Marian WawrzynkowskiŁ Poczty „okrętowe”. „Morze, Statki i Okręty” Nr 7-8/2016 (172). Lipiec-sierpień 2016. ISSN 1426-529X. s. 68–74.
 10. Dz.Pr.P.P. 1919 nr 17 poz. 222 zastąpiony przez ustawę z 27 maja 1919 r. o państwowej wyłączności poczty, telegrafu i telefonu (Dz.Pr.P.P. 1919 nr 44 poz. 310)
 11. Dz.U. 1941 nr 7 poz. 18
 12. Na mocy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (
 13. Na mocy ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (
 14. Na mocy ustawy z dnia 5 września 2008 r. o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska” (
 15. Pocztex: usługi kurierskie o 70% w górę – najlepszy wynik w historii. W: Komunikaty prasowe [on-line]. Poczta Polska SA, 2013-02-12. [dostęp 2014-05-16].
 16. Flaga Rzeczypospolitej na znaczku Poczty Polskiej. W: Komunikaty prasowe [on-line]. Poczta Polska SA, 2013-04-30. [dostęp 2014-05-16].
 17. Rada Nadzorcza powołała Zarząd Poczty Polskiej II Kadencji. W: Komunikaty prasowe [on-line]. Poczta Polska SA, 2013-05-22. [dostęp 2014-05-16].
 18. Od dziś w naszej ofercie elektroniczne awizo i potwierdzenie doręczenia. W: Informacje [on-line]. Poczta Polska SA, wrzesień 2013-09-19. [dostęp 2014-05-16].
 19. Poczta Polska: Znaczki, listy i kartki od dziś przez Internet. W: Komunikaty prasowe [on-line]. Poczta Polska SA, 2013-10-29. [dostęp 2014-05-16].
 20. Poczta Polska: znaczki z papieżem Janem Pawłem II. W: Komunikaty prasowe [on-line]. Poczta Polska SA, 2014-04-25. [dostęp 2014-05-16].
 21. Poczta Polska, www.poczta-polska.pl [dostęp 2019-05-07] (pol.).
 22. Wciąż słabe wyniki Poczty. Rzeczpospolita, 2010.
 23. Poczta Polska straci 200 mln, jeśli fiskus pozwoli wysyłać faktury e-mailem. Gazeta Wyborcza, 14 lipca 2010.
 24. Poczta Polska: elektroniczna obsługa polskich sądów.
 25. Zysk brutto Poczty Polskiej wzrósł o 154 proc. forbes.pl, 17 maja 2012.
 26. Poczta Polska pod lupą NIK. Oto szczegóły raportu. Dziennik.pl, 2012.
 27. NIK o Poczcie Polskiej. Najwyższa Izba Kontroli, 2012.
 28. Nowa [email protected]: mobilna oferta, poprawa jakości i wypracowany zysk. Poczta Polska, 2013.
 29. Komunikat prasowy - Poczta Polska, media.poczta-polska.pl [dostęp 2018-07-01] (pol.).
 30. Monopol na lata (pol.). Rzeczpospolita, 2012. [dostęp 2012-12-28].
 31. http://www.integer.pl/pl/aktualnosci/inpost-sfinalizowal-przejecie-pgp-sa.

Linki zewnętrzne

Original: Original:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Poczta_Polska